Uw privacy is voor ons van het allergrootste belang. Daarom nodigen wij u uit de onderstaande informatie, waarin onze bepalingen inzake gegevensbescherming zijn samengevat, in detail te lezen.

A. Inleiding

1/Privacy van onze website bezoekers is erg belangrijk voor ons en we zijn toegewijd aan het beschermen ervan. In dit beleid wordt beschreven wat wij met uw persoonlijke informatie doen.

2/Instemmen met ons gebruik van cookies in overeenstemming met dit beleid wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, geeft ons toestemming om cookies te gebruiken elke keer dat u onze site bezoekt.

B. Verzamelen van persoonlijke informatie

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

3/Informatie over uw computer, met inbegrip van uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, en besturingssysteem;

4/Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, met inbegrip van de verwijzende bron, de duur van het bezoek, de bekeken pagina's en de navigatiepaden op de website;

5/Informatie zoals uw e-mailadres, dat u aan ons verstrekt wanneer u zich op de site registreert;

6/Informatie die u invoert wanneer u een profiel op onze website aanmaakt, zoals uw naam, profielfoto, titel, geboortedatum, burgerlijke staat, interesses en hobby's, opleidingsachtergrond en arbeidsverleden;

7/Informatie zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om u te abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;

8/Informatie die u invoert wanneer u gebruik maakt van de diensten op onze website;

9/Informatie die wordt gegenereerd wanneer u onze website gebruikt, met inbegrip van wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u de website gebruikt;

10/Informatie over de aankopen die u doet, diensten die u gebruikt of transacties die u verricht op onze site, met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kredietkaartgegevens;

11/Informatie die u op onze website plaatst met de bedoeling deze op het internet te publiceren, met inbegrip van uw gebruikersnaam, profielfoto's en de inhoud van uw berichten;

12/Informatie in mededelingen die u ons per e-mail of op onze website toezendt, met inbegrip van hun inhoud en metagegevens;

Alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor de bekendmaking en verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid

C. Gebruik van uw persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de desbetreffende pagina's van de site worden beschreven. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:

13/ Onze website en activiteiten te beheren;

14/ Onze website voor u te personaliseren;

15/ Toe te staan dat u gebruik maakt van de diensten die op onze website worden aangeboden;

16/ U goederen toe te zenden die u op onze website heeft gekocht;

17/ U te voorzien met diensten die u op onze website heeft gekocht;

18/ U afschriften, facturen en betalingsherinneringen te sturen, en uw betalingen te innen;

19/ U niet-marketingberichten te sturen;

20/ U e-mailberichten te sturen waarom u uitdrukkelijk hebt verzocht;

21/ U onze nieuwsbrief per e-mail te sturen, indien u daarom heeft verzocht (u kunt ons op elk moment laten weten dat u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen)

22/ Om u marketingberichten te sturen met betrekking tot ons bedrijf of zorgvuldig geselecteerde derde bedrijven waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn, hetzij in de vorm van een publicatie of, indien u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd, per e-mail of soortgelijke technologie (u kunt ons op elk moment laten weten dat u niet langer marketingberichten wenst te ontvangen);

23/ Verzoeken en klachten te verwerken die door of over u worden ingediend met betrekking tot uw website;

24/ De veiligheid van onze website te bewaken en fraude te voorkomen;

25/ De naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website te controleren (met inbegrip het controleren van privéberichten die via de privéberichtendienst van onze website worden verzonden);

26/ Overige toepassingen.

Indien u persoonlijke informatie aan onze website verstrekt met het oog op publicatie, zullen wij deze publiceren en kunnen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met de toestemmingen die u ons verleent.

Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast in uw privacy-instellingen op de website.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing, of die van andere derden.

D. Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van ondernemingen (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en elk van haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken:

27/ Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

In verband met lopende of toekomstige juridische procedures;

28/ Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen voor fraudepreventie en kredietrisicovermindering);

29/ Aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa in ons bezit die wij willen (of overwegen te) verkopen;

30/ Aan iedere persoon van wie wij redelijkerwijs aannemen dat hij een integrerend deel uitmaakt van een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie indien, naar onze mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit waarschijnlijk de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie zou eisen.

Tenzij anders bepaald in dit beleid, zullen wij uw persoonlijke informatie niet doorgeven aan derden.

E. Internationale gegevensoverdrachten

31/ Informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen naar elk land waar wij actief zijn om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

32/ Informatie die wij verzamelen kan worden doorgegeven aan de volgende landen die geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig is aan die in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.

33/ Persoonlijke informatie die u op onze website plaatst of voor plaatsing aanbiedt, kan via het internet wereldwijd beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door derden niet voorkomen.

34/ U stemt uitdrukkelijk in met de overdracht van persoonsgegevens zoals beschreven in dit punt E.

F. Bewaring van uw persoonlijke informatie

35/ Dit deel F beschrijft ons beleid en onze procedures inzake gegevensbewaring, die ons moeten helpen te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen inzake het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.

36/ Persoonsgegevens die wij voor een bepaald doel verwerken, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doelen nodig is.

37/ Niettegenstaande de andere bepalingen van dit deel G, bewaren wij registers (met inbegrip van elektronische registers) die persoonsgegevens bevatten:

a.                  Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

b.            Indien wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of potentiële juridische procedures;

c.                Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het beperken van kredietrisico's).

G. Beveiliging van uw persoonlijke informatie

38/ Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

39/ Wij zullen alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt opslaan op beveiligde servers (beveiligd met een wachtwoord en firewall).

40/ Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden verricht, worden beveiligd met encryptietechnologieën.

41/ U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is, en dat wij de veiligheid van uw gegevens die via het internet worden verzonden, niet kunnen garanderen.

42/ U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

H. Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. Wij kunnen u per e-mail of via de privéberichtendienst op onze website op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

I. Uw rechten

U kunt ons vragen u alle persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u bezitten; de overdracht van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

43/ Presentatie van voldoende bewijs van uw identiteit (bijv. ID-kaart).

Wij kunnen de door u gevraagde persoonlijke informatie bewaren voor zover de wet dat toestaat.

U kunt ons op elk moment vragen om uw persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk stemt u vooraf uitdrukkelijk in met ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of bieden wij u de gelegenheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

J. Andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en informatie over deze websites. Wij hebben geen controle over deze sites, en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of praktijken.

K. Bijwerken van informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

L. Cookies

a.            Definitie

Een cookie is het equivalent van een klein tekstbestand dat automatisch via de browser op de terminal van de gebruiker (harde schijf van de computer, tablet, smartphone of een ander gelijkaardig toestel) wordt geplaatst met de bedoeling zijn activiteiten tijdens het surfen op de Premium Spirits-website te registreren.

 

b.            Gebruikte cookies

Cookies worden gebruikt om verschillende soorten informatie te verzamelen en op te slaan, zoals taalvoorkeuren van bezoekers, statistieken over bezoekers van een website of om ervoor te zorgen dat de website in optimale omstandigheden functioneert. Sommige van deze cookies zijn dus noodzakelijk om u in staat te stellen onze site optimaal te gebruiken.

Andere cookies worden alleen opgeslagen als u daarvoor toestemming geeft.

De door Premium Spirits gebruikte cookies zijn strikt noodzakelijk voor het verlenen van de dienst en zijn derhalve vrijgesteld van voorafgaande toestemming.

Dit zijn de volgende cookies:

*Koopwagen cookies voor een winkeliers site,

*Session ID cookies voor de duur van een sessie of persistente cookies beperkt tot een paar uur,

*Authenticatie cookies,

*Sessiecookies aangemaakt door een mediaspeler,

*Session load balancing cookies,

*Sommige analytische oplossingen,

*Persistente cookies voor aanpassing van de gebruikersinterface (taalkeuze of presentatie).

Premium Spirits behoudt zich het recht voor om andere soorten cookies toe te voegen waarvoor voorafgaande toestemming vereist is.

 

c.            Hoe lang cookies worden bewaard

De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Persistente cookies worden opgeslagen totdat uw toestemming verloopt, tenzij u ervoor kiest ze eerst te verwijderen. Sessiecookies vervallen aan het einde van de sessie, zodra u uw browservenster sluit.