Artikel 1: Premium Spirits SPRL (hierna "Organisator"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue de l'Ancienne Passerelle 15, 7730 Saint-Léger, België, organiseert een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna "de Wedstrijd") die zal plaatsvinden via haar volgende Instagram- en/of Facebook-pagina's

https://www.instagram.com/premiumspiritsbe/  

https://www.facebook.com/premiumspiritsbe  

Artikel 2: De Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon met een geldig Instagram- en Facebook-account die deze regels heeft geaccepteerd (hierna "de Deelnemers"). Personen die een rechtstreekse juridische band hebben met de Organisator of zijn partners, en in het algemeen, alle personen die hebben deelgenomen aan de uitvoering van de Wedstrijd, evenals hun rechtstreekse familie, zijn uitgesloten. Eveneens uitgesloten van de wedstrijd zijn alle personen die de wettelijke leeftijd voor het drinken van alcohol in hun land van verblijf nog niet hebben bereikt.

Het spel is onderworpen aan de voorschriften van de Belgische wet die van toepassing zijn op spelen en wedstrijden.

Artikel 3: De Wedstrijd loopt vanaf de datum van de aankondiging op de Instagram- of Facebookpagina van de Organisator tot de datum die ook in de Wedstrijdpublicatie wordt vermeld.

Artikel 4: Om aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen, moet elke Deelnemer zich houden aan de duidelijke aanwijzingen in de publicatie en aan alle hierboven vermelde voorwaarden voldoen.

Artikel 5 : De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die zouden kunnen voortvloeien uit de deelname aan de Wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

De Deelnemers zijn zich ervan bewust en aanvaarden dat de Organisator niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele netwerkstoringen, verlies, vertraging of technische storingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van gegevens.

Indien de Wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd of geheel of gedeeltelijk onderbroken om redenen buiten de wil van de Organisator, aanvaardt de Organisator geen enkele aansprakelijkheid.

Elke beslissing van de Organisator of zijn vertegenwoordigers met betrekking tot de Wedstrijden is definitief en niet vatbaar voor beroep.

Artikel 6: De winnaar(s) wordt (worden) geselecteerd op de manier die wordt vermeld in de aankondiging van de Prijsvraag op de Instagram- en/of Facebook-accounts van de Organisator.

Artikel 7: Elke Deelnemer mag meerdere malen aan de Wedstrijd deelnemen. De Organisator stelt een limiet van 15 inzendingen per Deelnemer.

Artikel 8: De winnaar(s) moet(en) toestemming geven voor elke verificatie met betrekking tot zijn/haar identiteit en adres. Elke valse identificatie zal automatisch leiden tot de eliminatie van de inzending. Niet-naleving van deze regels, alsmede fraude of een poging tot bedrog, van welke aard dan ook, zal leiden tot de zuivere en eenvoudige eliminatie van de betrokken Deelnemers.

Artikel 9: De winnaar(s) ontvangt/ontvangen de prijs die wordt vermeld in de aankondiging van de Wedstrijd die op de Facebook- of Instagram-pagina van de Organisator wordt geplaatst. In ieder geval kan de Organisator niet worden verplicht om meer prijzen toe te kennen of een prijs toe te kennen anders dan in overeenstemming met de prijzen die op zijn Instagram- of Facebook-account zijn aangekondigd.

De winnaar(s) zal/zullen op de hoogte worden gebracht via een Instagram- of Facebook-bericht van de Organisator waarin de aard van de gewonnen prijs wordt bevestigd en hoe deze kan worden opgeëist.

Artikel 10 : De prijzen kunnen in geen geval worden omgezet in geld of worden omgeruild voor andere artikelen.

Artikel 11: De Wedstrijd wordt niet georganiseerd of gesponsord door Instagram en/of Facebook, die op geen enkele wijze verbonden is aan deze Wedstrijd. De directe of indirecte verantwoordelijkheid van Instagram of Facebook kan derhalve op geen enkele wijze worden ingeroepen. De informatie die door de Deelnemers in het kader van de Wedstrijd wordt verstrekt, wordt alleen aan de Organisator verstrekt, niet aan Instagram of Facebook.

Artikel 12: De winnaar(s) is/zijn verplicht aan de Organisator de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het verzenden van de gewonnen prijs. Indien de Deelnemer(s) dit nalaat/ nalaten binnen 24 uur, zal/zullen zij worden uitgesloten van de Wedstrijd. De Organisator zal de gegevens uitsluitend gebruiken voor het beheer van de deelname van de Deelnemers aan de Wedstrijd, het beheer van de winnaar(s), de toekenning van de prijs, en om te voldoen aan wettelijke en statutaire verplichtingen en in overeenstemming met dit Reglement. De deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de informatie die zij indienen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is dan ook de uitvoering van deze officiële verordening (EU nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming en het vrije verkeer van gegevens).

Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de Wedstrijd en met het oog op het beheer van het deelnemersbestand.

Artikel 13: De contactgegevens van de Organisator zijn de volgende:

Premium Spirits SPRL    

Rue de l'Ancienne Passerelle 15               

7730 Saint-Léger            

België

Bedrijfsnummer: 0466 476 251

Telefoon: 0032 (0) 56 841 408   

E-mail: marketing@premium-spirits.be

Artikel 14: Het reglement is online beschikbaar en kan op schriftelijk verzoek worden toegezonden aan de marketingafdeling van Premium Spirits, marketing@premium-spirits.be.   

Artikel 15 : Elke deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.

Artikel 16: De Wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil betreffende de toepassing of de interpretatie ervan zijn alleen de rechtbanken van Doornik bevoegd.