Artikel 1 - Wettelijke kennisgeving 

Website naam: Premium Spirits

Uitgever: Premium Spirits 

Waarvan het hoofdkantoor is gevestigd : Rue de l'Ancienne Passerelle n°15 in Saint-Léger (België)

Vertegenwoordigd door Claudia Hamm in haar hoedanigheid van directeur

Geïdentificeerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder : 0446 476 251

BTW-nummer: BE 0446 476 251

Telefoonnummer: 00 32 (0) 56 841 408

E-mailadres: info@premium-spirits.be  

Host : SIP

Artikel 2 - Toegang tot de website 

De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt professioneel gebruik. U stemt ermee in deze site en de informatie of gegevens die hij bevat niet te gebruiken voor politieke of persoonlijke doeleinden. 

Artikel 3 - Inhoud van de website 

Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, beelden, al dan niet geanimeerd, videosequenties, geluiden, evenals alle informaticatoepassingen die zouden kunnen worden gebruikt voor de werking van deze site en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten op de intellectuele eigendom. 

Zij zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. 

Artikel 4 - Beheer van de website

Voor het goede beheer van de site, kan de uitgever op elk moment: 

*de toegang tot de gehele site of een gedeelte ervan op te schorten, te onderbreken of te beperken, de toegang tot de site, of tot bepaalde delen ervan, voor te behouden aan een specifieke categorie van personen. 

*alle informatie te verwijderen die de werking van de site zou kunnen verstoren of die in strijd zou kunnen zijn met de Belgische of internationale wetgeving

* de website tijdelijk opschorten om deze up-to-date te brengen.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen, defecten, moeilijkheden of onderbrekingen van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functies wordt verhinderd. 

De apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de website valt onder uw volledige verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virusaanvallen via het internet. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gerechtelijke vervolging van de gebruikers van de website: 

*als gevolg van het gebruik van de site of een via internet toegankelijke dienst.

*wegens het niet naleven van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

De uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur wordt toegebracht als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de site en u ziet af van enige actie jegens haar als gevolg daarvan. 

Indien de uitgever het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure als gevolg van uw gebruik van de site, kan hij zich tegen u keren om alle schade, sommen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien vergoed te krijgen. 

Juridische kennisgeving gebaseerd op het door RocketLawyer voorgestelde model.