Artikel 1: Toepassingsgebied

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de overeenkomst tussen Premium Spirits, met maatschappelijke zetel in de rue de l'Ancienne Passerelle n°15 te Saint-Léger, en haar klanten. Het sluiten van een order tussen de partijen impliceert automatisch de aanvaarding van deze voorwaarden door de klant. Hiervan kan slechts worden afgeweken door de bijzondere voorwaarden die in het contract of de bestelbon zijn vermeld of schriftelijk door de partijen zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen en facturen van Premium Spirits.

Artikel 2: Aanbiedingen en opdrachten

Aanbiedingen gedaan en uitgebracht door Premium Spirits zijn vrijblijvend en hebben een maximale looptijd van 30 dagen vanaf de datum van het document. Elke bestelling door de klant, schriftelijk of mondeling, is onmiddellijk en onherroepelijk bindend.

Artikel 3: Levering

De producten worden geleverd binnen 48 uur (behalve in geval van overmacht) na ontvangst van de bestelbon en de bestelbon en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. De bestellingen worden verzonden via een vervoerder zonder trackingnummer en met handtekening bij de ontvangst. Een minimumbedrag van €750,- in België en €1000,- in Luxemburg is vereist om gratis te worden geleverd. Indien de bestelling de hierboven vermelde bedragen niet bereikt, dan zal een leveringskost van €25 aangerekend worden.

Artikel 4: Annulering

Bestellingen moeten schriftelijk worden geannuleerd op info@premium-spirits.be of door de levering te weigeren. In geval van annulering zal Premium Spirits geen schadevergoeding aan de klant aanrekenen.

Artikel 5: Verkoopprijs

Als verkoopprijs geldt de prijs vermeld op de leveringsbon en de factuur van Premium Spirits of op enig ander document van deze aard. De verkoopprijs is exclusief BTW, maar exclusief accijnzen en ecotaks. Premium Spirits behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te herzien in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De nieuwe prijs is de prijs die op de factuur staat.

Artikel 6: Accijnzen

Indien de klant, voordat de factuur wordt uitgereikt, een geldig accijnsgoedkeuringsnummer meedeelt, reiken wij een E-AD-document uit. Dit E-AD document moet door de klant worden aangezuiverd binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelling, zoniet wordt het bedrag van de accijnzen aangerekend aan de klant.

Artikel 7: Betaling

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Premium Spirits betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum. Betalingen dienen te worden verricht op de rekening die uitdrukkelijk op het factuurdocument is vermeld, met de bijbehorende mededelingen. De facturen worden per post en per e-mail verzonden binnen 15 dagen na de levering van de bestelling.

Artikel 8: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van een der partijen, die van dien aard is dat zij elke verplichting tot nakoming van de overeenkomst door een der partijen onredelijk of onmogelijk maakt, en die niet is voorzien in de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. In geval van overmacht is geen van beide partijen verplicht tot nakoming van het contract of tot betaling van enige schadevergoeding. Erkende gevallen van overmacht zijn overheidsmaatregelen, oorlog, terroristische aanslagen, natuurrampen en epidemieën. De partijen behouden zich het recht voor om de uit het contract voortvloeiende verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de omstandigheden na 15 dagen voortduren, heeft elke partij het recht het contract te beëindigen zonder de andere partij schadeloos te stellen. De partij die besluit het bevel te beëindigen, moet de andere partij daarvan echter in kennis stellen.

Artikel 9: Bezwaren - opmerkingen

Elke klacht betreffende de producten moet binnen de 24 uur na de levering aan Premium Spirits gemeld worden, per e-mail aan info@premium-spirit.be, met uitdrukkelijke vermelding van het betrokken factuurnummer of, bij gebreke daaraan, de leveringsbon die bij de levering werd overhandigd.

Artikel 10: Beëindiging van eigendom / Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van Premium Spirits tot volledige betaling van de factuur. Zodra de levering is gecontroleerd en aanvaard, zijn de risico's van bederf, vernietiging en diefstal van de geleverde producten voor rekening van de klant.

Artikel 11: Geschillen - Toepasselijk recht

In geval van betwisting tussen Premium Spirits en de klant is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil tussen beide partijen zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Doornik en, in voorkomend geval, door de vrederechter van Moeskroen. De partijen verbinden zich ertoe om in geval van geschillen die uit het contract of uit latere wijzigingen voortvloeien, zoveel mogelijk de voorkeur te geven aan een minnelijke schikking. 

Artikel 12: Geldigheid van de bepalingen

Premium Spirits behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen of haar eigen verplichtingen op te schorten, te allen tijde en zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding voor de klant, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving:

*Indien de cliënt zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet zal nakomen

*In geval van faillissement, surséance van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, gerechtelijke reorganisatie, of enige andere gebeurtenis waaruit de financiële moeilijkheden van de klant blijken

*In geval van stopzetting door Premium Spirits van haar beroepsactiviteit of substantiële wijziging van deze activiteit

*In geval van een geval van overmacht dat langer dan een maand duurt.